RSIN/Fiscaal nummer

007143151 RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

Contactgegevens

Turkooisstraat 6B
9743 KZ Groningen
tel.: +31-(0)6-38572262
info@nederlandsklassiekverbond.nl

Beleidsplan

Het uitgeven van een tijdschrift. Het organiseren van reizen en excursies onder deskundige leiding. Het bedingen van voorrechten, speciale prijzen en reducties voor leden. Het organiseren van een jeugddag, studentendag, studiemiddagen en -avonden, lezingen, studiereizen en excursies en een Verbondsdag. Tevens het participeren in de Week van de Klassieken met een NKV-event. Alle overige activiteiten die het gestelde doel kunnen helpen bevorderen. Deze activiteiten worden deels centraal door het hoofdbestuur georganiseerd deels decentraal door de lokale afdelingen.

Beloningsbeleid

Het NKV heeft niemand in dienst. Een aantal werkzaamheden, waaronder de incasso van de contributies voor de Nederlandse leden, de ledenadministratie en het drukken van het tijdschrift Hermeneus is uitbesteed aan drukkerij Marcelis Dékavé te Alkmaar, die daarvoor een adequate honorering ontvangt. Voor het overige verrichten de leden van het bestuur en de commissieleden, zoals de redactiecommissie voor het tijdschrift Hermeneus, hun werkzaamheden belangeloos, derhalve zonder daarvoor een honorering te ontvangen.

Doelstelling

Het geven van voorlichting omtrent de klassieke oudheid. Het bevorderen van de belangstelling voor de klassieke vorming m.b.t. het onderwijs en het bevorderen van de belangstelling voor de klassieke oudheid in algemene zin. Voor verdere informatie zie de volledige statuten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, zie hiervoor het jaarverslag dat door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.

Financiële verantwoording

Zie hiervoor de volledige jaarrekening die door de Algemene Leden Vergadering is goedgekeurd.

N.B. De jaarrekening en het jaarverslag zullen jaarlijks geactualiseerd worden, na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering die eind maart of begin april van elk jaar bijeenkomt.

Back To Top